I. ÚS 599/05
I.ÚS 599/05 ze dne 4. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelů MUDr. I. S., J. S., MVDr. P. Č., MUDr. M. Č., L. Č., MUDr. M. Š., M. Š., M. S, E. S., B. K., JUDr. R. V., J. Š., G. O. a J. K., všech zastoupených JUDr. Antonínem Kočendou, advokátem v Uherském Hradišti, Františkánská 172, proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 13 Co 43/2004 ze dne 25. 8. 2005, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :
Ústavní stížností brojí stěžovatelé proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 13 Co 43/2004 ze dne 25. 8. 2005, jímž byl v obou výrocích ve věci samé změněn rozsudek Okresního soudu ve Zlíně č.j. 17 C 55/2000-312 ze dne 16. 10. 2003. Citovaným rozsudkem soudu I. stupně bylo stěžovatelům jako žalobcům plně vyhověno a byla zrušena věcná břemena užívání č. V3 885/99 PolVZ 263/99 zapsaná pro A. O. a O. A. pozemku parc. č. stav. 56 - stavební plocha v M., zapsaném na LV č. 3653 pro obec Uherské Hradiště a katastrální území M. v evidenci nemovitostí u Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti a bylo nařízeno jejich vymazání. Současně soud I stupně uložil žalované povinnost uzavřít se stěžovateli dvě dohody o vydání nemovitostí ve znění ve výroku rozsudku uvedeném. Krajský soud v Brně napadeným rozsudkem oba výroky soudu I. stupně změnil tak, že žalobu zamítl a stěžovatelům uložil povinnost k úhradě nákladů řízení.

Ze sdělení Okresního soudu ve Zlíně č.j. 17 C 55/2000 ze dne 12. 12. 2005 bylo zjištěno, že stěžovatelé podali proti citovanému rozsudku odvolacího soudu rovněž dovolání, které bylo spolu se spisem dne 12. 12. 2005 předáno Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí. Rozhodnuto však ve věci doposud nebylo.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V předmětné věci je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné dovolání, protože rozsudkem odvolacího soudu bylo změněno rozhodnutí soudu I. stupně ve věci samé. Z výše uvedeného sdělení Okresního soudu ve Zlíně jednoznačně vyplývá, že stěžovatelé dovolání podali - tento procesní prostředek tedy využili - avšak o dovolání zatím rozhodnuto nebylo.

Za tohoto stavu je zřejmé, že stěžovatelé prozatím nevyčerpali všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně jejich práva poskytuje.

Ústavní stížnost je tedy podle ustanovení § 75 odst. 1 nepřípustná.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný odmítnout.

Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2006

Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.