I. ÚS 589/11
I.ÚS 589/11 ze dne 14. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatelky MUDr. Hany Tratschke, zastoupené JUDr. Petrem Prokopiem, advokátem se sídlem Lidická 17, Opava, proti rozsudkům Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 6. 2008 č. j. 56 Co 540/2007-101 a Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2010 č. j. 20 Cdo 370/2009-136, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatelka se v ústavní stížnosti domáhá zrušení v záhlaví označených rozsudků vydaných v řízení o její vylučovací žalobě s odůvodněním, že jimi bylo porušeno její právo na soudní ochranu a legitimní očekávání.
2. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění účinném do dne 31. 12. 2012 (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

3. Z vyžádaného spisu Okresního soudu v Opavě sp. zn. 10 C 134/2007 Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadený rozsudek Nejvyššího soudu byl zástupci stěžovatelky JUDr. Petru Prokopiovi doručen dne 15. 12. 2010. Lhůta k podání ústavní stížnosti tak započala svůj běh dne 16. 12. 2010 a vzhledem k tomu, že šedesátý den ten této lhůty připadl na neděli 13. 2. 2011, posledním dnem k podání ústavní stížnosti bylo pondělí 14. 2. 2011 (srov. § 57 odst. 2 o. s. ř ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). Jestliže ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě teprve 22. 2. 2011, stalo se tak opožděně.

4. Ústavní soud proto ústavní stížnost, bez ohledu na její obsah, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl. Ústavní soud si již dříve od účastníků řízení a vedlejšího účastníka vyžádal vyjádření k podané ústavní stížnosti, avšak stěžovatelce je k replice nezaslal, neboť stěžovatelčina replika by nemohla nic změnit na opožděnosti ústavní stížnosti a její nezpůsobilosti k meritornímu projednání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. října 2013

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.