I. ÚS 582/10
I.ÚS 582/10 ze dne 8. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 8. března 2010 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky B. M., právně zastoupené JUDr. Margit Beranovou, advokátkou se sídlem Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2009 sp. zn. 19 Co 534/2008, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 3. 2010, podanou poštovní přepravě dne 26. 2. 2010, se stěžovatelka domáhá "zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení". Stěžovatelka nenapadá usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2009 sp. zn. 30 Cdo 4502/2009, ačkoli od vyčerpání dovolání a rozhodnutí o něm odvíjí možnost podat ústavní stížnost.
Ústavní soud zjistil, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo doručeno právní zástupkyni stěžovatelky dne 23. 12. 2009, kdy si je vyzvedla a když předtím bylo toto rozhodnutí uloženo dne 15. 12. 2009.

Ze shora uvedeného je patrno, že 60 denní lhůta pro podání ústavní stížnosti počala běžet dne 24. 12. 2009 a skončila až dne 22. 2. 2010, když 60 den lhůty připadl na neděli 21. 2. 2010.

Z uvedeného je zřejmé, že návrh podaný stěžovatelkou byl učiněn opožděně a to až 65 den po doručení rozhodnutí o dovolání.

Již z tohoto důvodu bylo třeba ústavní stížnost odmítnout, jako návrh učiněný po zákonem stanovené lhůtě a nebylo třeba zabývat se otázkou přípustnosti čerpání mimořádného opravného prostředku, tj. dovolání, jakož i nesprávným poučením poskytnutým stěžovatelce odvolacím soudem.

Proto musela být ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. března 2010

Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.