I. ÚS 580/05
I.ÚS 580/05 ze dne 2. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. M., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2005, čj. 26 Cdo 278/2005 - 267, takto:
Ústavní stížnost se odmítá .
Odůvodnění :
Ústavní stížností, k poštovní přepravě podanou dne 19. 10. 2005, kterou si stěžovatel sepsal sám, napadl v záhlaví označené usnesení Nejvyššího soudu ČR. Ve stížnosti uvedl, že její "kvalifikované doplnění a zdůvodnění bude provedeno po vyhovění požadavku na ustanovení povinného právního zastoupení obecným soudem".

Výzvou ze dne 9. 11. 2005 Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti a stěžovatele informoval, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem a stížnost musí být advokátem také sepsána. Upozornil jej, že obecný soud mu pro řízení před Ústavním soudem nemůže advokáta ustanovit a že Ústavní soud advokáta také neustanovuje. Vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy zaslal řádnou ústavní stížnost sepsanou advokátem. Výzva byla stěžovateli doručena dne 14. 11. 2005.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě řádnou ústavní stížnost nezaslal, pouze dopisem podaným na poště dne 20. 12. 2005 uvedl, že se sešel s advokátem JUDr. Zdeňkem Vincencem, určeným mu rozhodnutím České advokátní komory, který provedl právní rozbor věci a sdělil stěžovateli, že ústavní stížnost podat nelze. S tímto závěrem uvedeného advokáta stěžovatel nesouhlasil a požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad s tím, že vyhledá jiného advokáta.

Vzhledem k obsahu shora uvedeného sdělení stěžovatele a k němu přiložené informaci advokáta JUDr. Z. Vincence, ze dne 2. 12. 2005, považuje Ústavní soud za nadbytečné určovat další lhůtu k odstranění vad návrhu. Navíc stěžovatel podal žádost o prodloužení lhůty až poté, kdy původní lhůta k odstranění vad marně uplynula.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. ledna 2006

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.