I. ÚS 571/05
I.ÚS 571/05 ze dne 28. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti V. L., proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 17. 5. 2005, čj. 11 C 258/2003 - 62, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 10 Co 517/2005, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 14. 10. 2005, navrhl stěžovatel zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Tato lhůta počíná dnem následujícím po doručení rozhodnutí, přičemž za poslední procesní prostředek se považuje řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. V daném případě je tímto posledním procesním prostředkem usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 10 Co 517/2005, které bylo stěžovateli doručeno ve čtvrtek 4. 8. 2005. Lhůta k podání ústavní stížnosti začala běžet dnem následujícím, tedy v pátek 5. 8. 2005, a uplynula v pondělí dne 3. 10. 2005, tedy 10 dní před tím, než stěžovatel ústavní stížnost podal.

Za tohoto stavu se jedná o návrh podaný po lhůtě, takže jsou naplněny podmínky pro jeho odmítnutí soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2005

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.