I. ÚS 568/05
I.ÚS 568/05 ze dne 30. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. N., t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 13. 10. 2005 si A. N. (dále jen "stěžovatel") stěžoval na postup Krajského a Okresního soudu v Ústí nad Labem při rozhodování o jeho vzetí a ponechání ve vazbě v roce 1990 a v roce 1999.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady.

Podle § 77 zákona o Ústavním soudu je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Protože stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 11. 2005 vzal ústavní stížnost zpět, Ústavní soud řízení zastavil (§ 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního soudu



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.