I. ÚS 566/17
I.ÚS 566/17 ze dne 25. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Zdeňka Matějovského, proti usnesení soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3 ze dne 26. ledna 2017 č. j. 144 EX 253/13-98 ve věci exekuce vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 23 EXE 200/2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 22. února 2017 doručen podnět k ústavní stížnosti ve věci porušení základních lidských práv a svobod stěžovatele.
2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci návrh stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňoval, neboť stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 12. března 2017, přičemž stěžovatel ve stanovené 30 denní lhůtě, která uplynula v úterý dne 11. dubna 2017, a to ani přes řádné poučení, vady návrhu neodstranil.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.