I. ÚS 560/17
I.ÚS 560/17 ze dne 12. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti Tomáše Blažka, Vazební věznice P. O. BOX 28, Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 1. 2017 sp. zn. 49 T 9/2016, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 22. 2. 2017 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti (stěžovatel nebyl zastoupen advokátem) požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.
Dne 14. 3. 2017 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, v němž uvedl, že jeho právní zástupkyní je advokátka Mgr. Irena Křivánková. Z toho důvodu byl dne 27. 3. 2017 telefonicky kontaktován advokátní koncipient Mgr. Křivánkové, a to za účelem vyjasnění vztahu jmenované advokátky k probíhajícímu řízení o ústavní stížnosti. Ze sdělení vyplynulo, že Mgr. Křivánková zastupuje stěžovatele v probíhajícím trestním řízení. O podání ústavní stížnosti jí není nic známo a k jejímu podání nebyla zmocněna.

Výzva k odstranění vad byla podle doručenky doručena stěžovateli dne 8. 3. 2017 a následujícího dne, tedy 9. 3. 2017, začala plynout třicetidenní lhůta, která marně uplynula v pátek 7. 4. 2017.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o předmětném návrhu nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.