I. ÚS 554/17
I.ÚS 554/17 ze dne 17. 10. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Tatiany Novikovy, zastoupené Mgr. Petrem Volšíkem, advokátem se sídlem v Praze, K Lipám 292/28, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ads 157/2016-45 ze dne 15. prosince 2016, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 1 Ad 26/2014-36 ze dne 27. května 2016, rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení č. j. xx/315-PB ze dne 29. dubna 2014 a č. j. R-9.5.2017 - 423/xx ze dne 9. května 2017, o návrhu na náhradu nákladů zastoupení, takto:
Stěžovatelce se náhrada nákladů zastoupení před Ústavním soudem nepřiznává.
Odůvodnění:
1. Ústavní soud ve věci stěžovatelky rozhodl usnesením sp. zn. I. ÚS 554/17 ze dne 23. 8. 2017 tak, že ústavní stížnost odmítl pro nepřípustnost. Stěžovatelka dne 23. 9. 2017 navrhla, aby Ústavní soud rozhodl o tom, že náklady zastoupení stěžovatelky v řízení před Ústavním soudem hradí stát.

2. Zákon o Ústavním soudu v § 83 odst. 1 stanoví, že soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele podaný před prvním ústním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát, odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta.

3. Zákonné podmínky pro přiznání náhrady nákladů právního zastoupení tedy ve věci nejsou naplněny - ústavní stížnost byla odmítnuta a návrh nebyl podán před prvním ústním jednáním (to se s ohledem na povahu rozhodnutí ve věci ani nekonalo).

4. Z uvedeného důvodu Ústavní soud návrhu stěžovatelky nevyhověl a náhradu nákladů zastoupení jí nepřiznal. Co se týče formulace výroku, vyšel Ústavní soud ze speciálního ustanovení § 83 zákona o Ústavním soudu k rozhodování o návrzích na náhradu nákladů zastoupení v již probíhajícím řízení, nikoliv z § 43 téhož zákona, který dopadá především na návrhy na zahájení samotného řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. října 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.