I. ÚS 55/05
I.ÚS 55/05 ze dne 31. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. Z., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 31. 1. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 2. 2005, stěžovatelka napadala usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 12. 2004, čj. 11 C 24/2004 - 25, a postup Ministerstva zemědělství ČR ve věci vydání nemovitého majetku jejích rodičů.

Podání stěžovatelky nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto Ústavní soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad ústavní stížnosti přípisem ze dne 8. 2. 2005, který jí byl doručen dne 11. 2. 2005. Upozornil ji, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku dále vyzval k tomu, aby si zvolila advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že ji bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátila na Českou advokátní komoru. V poskytnuté lhůtě stěžovatelka vady svého návrhu neodstranila a neučinila tak dodnes.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2005

JUDr. František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.