I. ÚS 546/05
I.ÚS 546/05 ze dne 22. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu A. K., t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 29.9.2005 podání týkající se rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, později doplněné přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 11.10.2005, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka byla výzvou Ústavního soudu, doručenou jí 21.10.2005, vyzvána k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatelka na výzvu sice reagovala, avšak vytýkané vady neodstranila.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady podání neodstranila, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. listopadu

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.