I. ÚS 544/05
I.ÚS 544/05 ze dne 23. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci návrhu M. K., podaného JUDr. Miroslavou Dekanovou, advokátkou se sídlem Praha 10, Kralická 1007/3, proti rozsudku Okresního soudu v Benešově ze dne 24. 6. 2005, čj. 5 C 1297/2004 - 43, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. Miroslava Dekanová podala dne 27. 9. 2005 ústavní stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku. Návrh podala jménem stěžovatelky M. K., a celý návrh obsahuje pouze tuto větu: "Stěžovatelka svou stížnost podává proto, že právní závěry soudu jsou v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, přitom odkazuje na nález sp. zn. III. ÚS 84/94, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, sv. 3, C.H.Beck 1995, str. 257." K návrhu nebyla přiložena plná moc advokátky pro zastupování před Ústavním soudem.

Ústavní soud proto advokátku vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů odstranila vady návrhu, předložila řádný návrh a přiložila plnou moc pro zastupování před Ústavním soudem. V poskytnuté lhůtě, která uplynula dne 11. listopadu 2005, na tuto výzvu advokátka nereagovala.

Za této situace se jedná o návrh podaný JUDr. Miroslavou Dekanovou, která nebyla účastnicí řízení vedeného před Okresním soudem v Benešově pod sp. zn. 5 C 1297/2004. Nejsou tedy splněny formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS"). Ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) ZÚS je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že zásahem orgánu veřejné moci, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Jestliže sama advokátka, která zastupovala stěžovatelku v řízení před Okresním soudem v Benešově, podala ústavní stížnost, aniž předložila plnou moc podepsanou stěžovatelkou, jedná se o návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou [§ 43 odst. 1 písm. c) ZÚS].

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud soudcem zpravodajem, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, usnesením ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným ve smyslu § 43 odst. 1 písm. c) ZÚS.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.