I. ÚS 541/17
I.ÚS 541/17 ze dne 5. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti RUBENDYAN CITY s. r. o., se sídlem Ibišková 545, Jesenice-Osnice, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. února 2016 č. j. 26 Co 453/2015-150 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. listopadu 2016 č. j. 20 Cdo 4522/2016-244, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 20. února 2017 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím.
2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatelka nebyla pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem a uvedla, že ústavní stížnost sama doplní ve lhůtě 30 dnů. Vzhledem k tomu, že v uvedené lhůtě ústavní stížnost doplněna nebyla, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 11. května 2017, přičemž stěžovatelka ve stanovené 15 denní lhůtě, která uplynula v pátek dne 26. května 2017, a to ani přes řádné poučení, vady návrhu neodstranila.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. června 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.