I. ÚS 530/05
I.ÚS 530/05 ze dne 29. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelek J. H. st., J. H. ml. a B. H., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 19 Co 757/2005-339 ze dne 2. 6. 2005, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností brojí stěžovatelky proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 19 Co 757/2005-339 ze dne 2. 6. 2005. Napadeným rozhodnutím bylo podle jejich názoru porušeno jejich základní právo na právní pomoc v řízení před soudy ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Ústavní stížnost však nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Proto byly stěžovatelky vyzvány k odstranění vad podání, které byly ve výzvě specifikovány, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení příslušné výzvy. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelkám doručena dne 20. 10. 2005. Lhůta k odstranění vad skončila v sobotu dne 19. 11. 2005. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na sobotu, je podle § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 o.s.ř. posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den, tedy pondělí 21. 11. 2005.

Protože stěžovatelky neodstranily vady podání ve stanovené lhůtě, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2005

Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.