I. ÚS 529/10
I.ÚS 529/10 ze dne 8. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. N., bez právního zastoupení, proti postupu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podání stěžovatele, nadepsané jako "žádost o přezkoumání odsouzení a špatného rozhodování Okresního soudu v Ústí nad Orlicí", doručené Ústavnímu soudu dne 23. 2. 2010, nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").
Proto byl stěžovatel, výzvou ze dne 3. března 2010, vyzván k odstranění vad návrhu. Byl poučen o tom, že Ústavní soud není součástí systému obecných soudů, z čehož pak vyplývá řada odlišností. V řízení o ústavní stížnosti se zkoumají jen otázky, zda nedošlo k porušení základních práv, zakotvených v ústavním pořádku České republiky, tj. zejména v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Proto zákon o Ústavním soudu vyžaduje povinné zastoupení advokátem tak, aby návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem měl odpovídající odbornou úroveň. Každá ústavní stížnost musí být advokátem sepsána a doložena jeho plnou mocí. K ústavní stížnosti musí být připojena kopie rozhodnutí, proti kterému směřuje.

Stěžovatel byl upozorněn na následky, spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30ti dnů, jež počala běžet dne 6. března 2010, tedy den poté, co mu výzva byla doručena.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve shora uložené lhůtě vytýkané vady neodstranil a neučinil tak ani do dnešního data, Ústavnímu soudu nezbylo než jeho ústavní stížnost odmítnout, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.