I. ÚS 529/05
I.ÚS 529/05 ze dne 24. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci podání J. H. st., J. H. ml. a B. H. bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 6. 2005, č.j. 19 o 1012/2005-344 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 3. 2005, č.j. 34 Nc 5812/2002-285, takto:
Návrh se odmítá
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 21. 9. 2005 podání navrhovatelek, ve kterém brojí proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Toto podání nemělo náležitosti požadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatelky především nebyly zastoupeny advokátem, jak vyžaduje § 30 cit. zákona. Vzhledem k tomu byly navrhovatelky vyzvány k odstranění vad a poučeny, jak mají vady odstranit, přičemž byly informovány o možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení zástupce. K odstranění vad byla stěžovatelkám stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byly poučeny o obsahu ust. § 43 odst. 1 písm. a) cit. zák.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) cit. zák. soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu mu určené.

Navrhovatelky ve stanovené lhůtě vytýkané vady podání neodstranily, ani na výzvu Ústavního soudu nijak nereagovaly a neučinily tak ani dodatečně. Nezbylo proto než jejich návrh odmítnout tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2006

Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.