I. ÚS 524/05
I.ÚS 524/05 ze dne 18. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatele: Z. S., údajně zastoupeného Mgr. Kamilou Roučkovou, advokátkou, c/o Cameron McKenna v.o.s., Karolíny Světlé 25, Praha 1, proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 10 C 108/2005-30 ze dne 11. července 2005, takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl 19. září 2005 doručen výše uvedený návrh, který dle textu podával Z. S., zastoupený Mgr. Kamilou Roučkovou, advokátkou, c/o Cameron McKenna v.o.s., Karolíny Světlé 25, Praha 1. Návrh však vykazoval vady, zejména k němu nebyla přiložena plná moc k zastupování. Vady návrhu si uvědomovala i advokátka, která se jménem Z. S. pokusila podat ústavní stížnost, a žádala o poskytnutí lhůty dvou týdnů k odstranění vad návrhu a doplnění stížnosti. Dopisem ze dne 27. září 2005 (doručení vykázáno 30. září 2005) byla Mgr. Kamila Roučková vyzvána k odstranění vad podání ve lhůtě dvou týdnů od doručení výzvy. Lhůta k odstranění vad uplynula marně 14. října 2005 a ani do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny. Proto Ústavní soud návrh soudcem zpravodajem bez jednání odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť vady návrhu nebyly odstraněny ve lhůtě k tomu určené. Vedle toho Ústavní soud připomíná, že vzhledem k nepředložení plné moci k zastupování stěžovatele by návrh mohl být odmítnut i podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona soudcem zpravodajem jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 18. října 2005JUDr. Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.