I. ÚS 51/06
I.ÚS 51/06 ze dne 17. 5. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


I. ÚS 51/06Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Z. K., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 6. 2. 2006 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele označené jako "sdělení" ve věci porušení zákona při vazebním řízení, přičemž při kontrole formálních náležitostí bylo zjištěno, že návrh trpí řadou vad.

Stěžovatel byl proto Ústavním soudem vyzván, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy odstranil vady návrhu, které spočívaly zejména v absenci speciální plné moci pro zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 29, § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v nepřiložení dostatečného počtu stejnopisů ústavní stížnosti (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a v nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní, může být jeho návrh odmítnut.

Z příslušné dodejky založené ve spise vyplývá, že výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 3. 2006. Do dnešního dne stěžovatel vytknuté vady návrhu neodstranil, z čehož je zřejmé, že třicetidenní lhůta určená Ústavním soudem uplynula marně. Na tomto závěru ničeho nemění přípis stěžovatele doručený Ústavnímu soudu dne 10. 5. 2006, kterým dává Ústavnímu soudu na vědomí svůj úmysl podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Ústavní soud soudcem zpravodajem proto usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené, neboť podmínky pro tento postup stanovené ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2006

Ivana Janů, soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.