I. ÚS 499/05
I.ÚS 499/05 ze dne 26. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. V., zastoupené JUDr. Františkem Divišem, advokátem se sídlem Česká Kamenice, ul. 5. května 19, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2004 č.j. 10 Co 114/2004-149,

t a k t o :

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se ve své ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 6. 9. 2005 domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku, neboť má za to, že jím byla porušena její základní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod (dále jen "Listina") a to zejména právo na rovnost v právech dle čl. 1 a právo vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny.

Krajský soud v Ústní nad Labem potvrdil v záhlaví citovaným rozhodnutím rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 21. 11. 2003 č.j. 11 C 13/2001-134, kterým byla zamítnuta žaloba o určení, že vlastníkem zde uvedených nemovitostí v k.ú. Bílina je stěžovatelka.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Přitom byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku.

Stěžovatelka podala v souladu s poučením odvolacího soudu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který dovolání odmítl. Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo právnímu zástupci stěžovatelky, Mgr. Davidu Burjánkovi, doručeno dne 3. 3. 2005, posledním dnem k podání ústavní stížnosti tak bylo 2. 5. 2005. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka podala ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 5. 9. 2005, nedodržela lhůtu danou jí zákonem č. 182/1993 Sb., v znění pozdějších předpisů. Ústavnímu soudu tak nezbylo než ústavní stížnost jako opožděnou odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zák.č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za této situace Ústavní soud již nevyzýval stěžovatelku k odstranění vad podání.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Vlasta Formánková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.