I. ÚS 490/05
I.ÚS 490/05 ze dne 2. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Z. A., zastoupeného JUDr. Václavem Veselým, advokátem se sídlem Praha 4, Podjavorinské 1596, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. července 2005, č.j. 94 K 6/95 - 944,

t a k t o :

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ve své ústavní stížnosti zaslané Ústavnímu soudu ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu") domáhá zrušení v záhlaví citovaného usnesení, neboť má za to, že jím byla porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a že se toto usnesení příčí čl. 4 Ústavy.

Výše citovaným usnesením byl stěžovatel soudem vyzván, aby ve lhůtě 5 dnů odstranil vady svého odvolání ze dne 27. 7. 2005.

K porušení stěžovatelových základních práv mělo dojít tím, že se soud, který rozhodoval o jeho odvolání proti usnesení, kterým zprostil stěžovatele funkce správce konkurzní podstaty, nevypořádal se stěžovatelem namítanou podjatostí soudců. Stěžovatel podal dne 27. 7. 2005 odvolání proti usnesení, jímž byl zbaven funkce správce konkurzní podstaty. Toto odvolání se zavázal doplnit po odstranění pochybnosti o nepodjatosti. Aniž by soud na jeho námitku podjatosti reagoval, vydal touto stížností napadané usnesení, kterým stěžovatele vyzývá k odstranění vad podání a k tomu mu stanoví lhůtu. Stěžovatel v tomto postupu spatřuje porušení svého základního práva na posouzení jeho věci nezávislým a nestranným soudem a práva na spravedlivý proces.

Zákon o Ústavním soudu § 75 odst. 1 stanoví, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Toto ustanovení je vyjádřením principu subsidiarity, jednoho ze základních principů ústavního soudnictví. Ústavní soud může do činnosti obecných soudů zasáhnout jen v případě, že v jejich rozhodování shledá porušení základních práv a svobod stěžovatele a pouze tehdy, není-li možné nápravu zjednat před obecnými soudy samými.

V tomto případě se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí, které bylo vydáno v průběhu řízení před obecným soudem, přičemž toto řízení po vydání napadeného rozhodnutí dále pokračuje a stěžovatel v něm může činit další kroky k ochraně svých práv. Ústavnímu soudu zpravidla přísluší zabývat se otázkou porušení základních práv a svobod teprve po ukončení řízení a po vyčerpání všech procesních prostředků k ochraně práva před obecnými soudy. Za této situace, kdy stěžovatel nevyčerpal před podáním ústavní stížnosti všechny prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje, je ústavní stížnost proto nepřípustná.

Vzhledem k výše uvedenému soudkyně zpravodajka mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou odmítla.

P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. listopadu 2005

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajka

Za správnost : SvozilováText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.