I. ÚS 487/05
I.ÚS 487/05 ze dne 8. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. P., t a k t o:

Ústavní stížnost s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í : Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 30. srpna 2005, označeným jako stížnost proti spisu 6 Ads 14/2004 a doplněným podáním ze dne 8. září 2005, domáhala se stěžovatelka prošetření nezákonného postupu soudců a jejího bývalého právního zástupce, v řízeních vedených zřejmě před Krajským soudem v Plzni a před Nejvyšším správním soudem.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatelka neuvedla, proti jakému rozhodnutí nebo postupu veřejné moci její stížnost směřuje, které její základní právo nebo svoboda byly tímto rozhodnutím nebo postupem porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatelka domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatelka dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák) a navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byla navrhovatelka dopisem ze dne 27. září 2005 vyzvána Ústavním soudem, aby svůj návrh uvedla do souladu se zákonnými požadavky a současně jí byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Dle poštovní doručenky výzvu převzala dne 30. září 2005.

Na tuto výzvu reagovala stěžovatelka podáním ze dne 10. října 2005, aniž však odstranila vytčené vady. Ústavní soud zároveň učinil dotaz na příslušné orgány České advokátní komory, zda stěžovatelka v souvislosti s podanou stížností požádala o ustanovení advokáta, přičemž o této možnosti byla informována uvedenou výzvou k odstranění vad podání. Takovou žádost však stěžovatelka neučinila. Vady svého návrhu stěžovatelka ani do dnešního dne neodstranila, a proto Ústavní soud její návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2005

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.