I. ÚS 4791/12
I.ÚS 4791/12 ze dne 18. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Oldřicha Svobody, soudního exekutora Exekutorského úřadu v Hradci Králové, Průmyslová 1200, zastoupeného JUDr. Pavlem Kolaciou, advokátem se sídlem ve Znojmě, náměstí Republiky 899/18, proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3. 10. 2012 č. j. 0 Nc 9244/2002-153, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 12. 2012 stěžovatel napadl v záhlaví označené rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové. Předmětným usnesením okresní soud rozhodl o námitkách povinného Václava Stuchlíka proti příkazům k úhradě nákladů exekuce, vydaným stěžovatelem jako soudním exekutorem v rámci exekučního řízení, tak, že příkazy ze dne 31. 10. 2011 č. j. 086 ExS 355/02-96, ze dne 7. 1. 2012 č. j. 086 ExS 355/02-115, ze dne 9. 5. 2012 č. j. 086 ExS 355/02-127, ze dne 22. 7. 2012 č. j. 086 ExS 355/02-128 a ze dne 6. 9. 2012 č. j. 086 ExS 355/02-129 zrušil.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel dne 10. 1. 2013 vyzván k odstranění vad podání, spočívajících v absenci povinného právního zastoupení advokátem podle § 30 zákona o Ústavním soudu a v nedostatku dalších zákonných náležitostí návrhu ve smyslu § 34 téhož předpisu. Stěžovateli byla k odstranění vad stanovena lhůta 20 dnů od doručení výzvy.

Stěžovatel na uvedenou výzvu reagoval podáním sepsaným advokátem JUDr. Pavlem Kolaciou. Ačkoli byly některé vady návrhu odstraněny, ústavní stížnost přesto i nadále postrádá určité nezbytné zákonné náležitosti. V obsahu stížnosti zcela absentuje vymezení toho, jaká ústavně zaručená práva nebo svobody stěžovatele měly být porušeny a v čem toto porušení spočívá.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Porušení základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod či Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod však stěžovatel netvrdil.

Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání odmítl pro neodstranění vad podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.