I. ÚS 475/05
I.ÚS 475/05 ze dne 1. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl dne 1. září 2005 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovu ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. R., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2005, č. j. 10 Co 344/2005 - 67,

t a k t o :

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností zaslanou Ústavnímu soudu dne 24. 8. 2005 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného usnesení, neboť má za to, že citované rozhodnutí je nezákonné a zasahuje do jeho práv.

V záhlaví citovaným rozhodnutím bylo odmítnuto odvolání stěžovatele proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2004, č. j. 99D 917/2004 - 43.

Ústavní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti ústavní stížnosti. K tomu konstatuje, že návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k jejímu podání. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, a není-li takového prostředku, ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo (§ 72 odst. 3, odst. 5 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Z přiloženého originálu napadeného usnesení vyplývá, že citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 6. 2005. Předal-li stěžovatel svůj návrh k poštovní přepravě až dne 24. 8. 2005, je zřejmé, že šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti již marně uplynula (uplynulo-li více jak 60 dní ode dne nabytí právní moci citovaného usnesení, je nepochybné, že šedesátidenní lhůta marně uplynula i ode dne doručení napadeného rozhodnutí stěžovateli).

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo soudci zpravodaji, aniž by vyzýval stěžovatele k odstranění vad podání, než ústavní stížnost stěžovatele mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání [§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. září 2005

Eliška Wagnerová, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.