I. ÚS 4641/12
I.ÚS 4641/12 ze dne 26. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti A. H., t. č. ve Věznici v Plzni, zastoupeného Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Rooseveltova 16, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2012 sp. zn. 4 To 160/2012 a rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 13. 3. 2012 sp. zn. 3 T 9/2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 7. 12. 2012, se stěžovatel domáhal zrušení obou shora uvedených rozhodnutí s tím, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).
Dříve, než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost je třeba podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (podle zákona účinného před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb.); takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Posledním opravným prostředkem ve věci stěžovatele bylo odvolání, o němž rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. 4. 2012. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že toto usnesení mu bylo doručeno dne 16. 8. 2012 a lhůta 60 dnů pro podání ústavní stížnosti tak není dodržena, neboť žádost o přidělení obhájce stěžovatel adresoval České advokátní komoře dne 24. 10. 2012, k rozhodnutí o určení advokáta došlo dne 22. 11. 2012, a toto rozhodnutí bylo mu doručeno dne 3. 12. 2012.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pokud byla ústavní stížnost k poštovní přepravě podána dne 6. 12. 2012, stalo se tak po lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Protože Ústavní soud nemá zákonnou možnost, jak zmeškání lhůty stěžovateli prominout (a to bez ohledu na důvody jejího zmeškání), nezbylo mu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. září 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.