I. ÚS 453/05
I.ÚS 453/05 ze dne 4. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


I.ÚS 453/05

Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti stěžovatelky R. H., zastoupené JUDr. Ivanem Juřenou, advokátem se sídlem ve Zlíně, Nábřeží 599, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.5.2005, č. j. 32 Odo 1259/2004-157, za účasti Nejvyššího soudu České republiky jako účastníka řízení a společnosti PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha, zastoupené JUDr. Laďkem Krajhanzlem, advokátem se sídlem v Praze, Lazarská 5, jako vedlejší účastnice řízení t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 4.8.2005 se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 11 C 73/2002, který si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno, že napadený rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.5.2005, č. j. 32 Odo 1259/2004-157, byl doručen stěžovatelce, resp. k rukám jejího právního zástupce, dne 3.6.2005, lhůta šedesáti dnů k podání ústavní stížnosti tedy počala stěžovateli běžet dne 4.6.2005 a skončila dne 2.8.2005. Pokud tedy podala stěžovatelka ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 3.8.2005, je zřejmé, že se tak stalo po lhůtě stanovené zákonem.

Za tohoto stavu soudci zpravodaji nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout jako opožděný návrh dle znění ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2005

Ivana Janů v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.