I. ÚS 434/05
I.ÚS 434/05 ze dne 26. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelů J. K. a F. K., proti rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. října 1999, č.j. 8C 91/98-62, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost stěžovatelů ve shora uvedené věci.

Ještě před tím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Z toho vyplývá, že pouze v případě, když návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady, může se jím zabývat také věcně.

Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelé nebyli zastoupeni advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 3. srpna 2005 byli stěžovatelé vyzváni k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Stěžovatelé dopisem ze dne 28. srpna 2005 oznámili Ústavnímu soudu, že hledají právní zastoupení. Ústavní soud jim proto dopisem ze dne 1. září 2005 prodloužil lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti o 15 dnů. Tento dopis stěžovatelé obdrželi ve dnech 2.9.2005 a 5.9.2005. Stěžovatelé ve stanovené lhůtě vady neodstranili. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. září 2005JUDr. Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.