I. ÚS 428/05
I.ÚS 428/05 ze dne 5. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. S., proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 2. 2005, sp. zn. 38 Co 64/2005, a ze dne 25. 2. 2005, sp. zn. 33 C 101/2002, takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel v ústavní stížností tvrdí, že napadenými usneseními Krajského soudu v Brně byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva zakotvená v čl. 10, čl. 83, čl. 90, čl. 95 odst. 2 a čl. 96 odst. 1 a odst. 2 Ústavy ČR a dále v čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 26 odst. 1 a odst. 3, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a odst.3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel se v ústavní stížnosti domáhá toho, aby Ústavní soud vyslovil, že je ve věci sp. zn. 33 C 101/2002 zcela osvobozen od soudních poplatků a aby ve věci sp. zn. 38 Co 64/2005 napadené usnesení zcela zrušil a vyslovil, že existují důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudkyně JUDr. Ivany Chlupové ve věci sp. zn. 33 C 101/2002 pro její vztah k účastníkům řízení, jejich zástupcům a věci samé.

Dne 4. 8. 2005 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této ústavní stížnosti s poučením, že stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Zásilka, která byla určena do vlastních rukou, byla stěžovateli neúspěšně doručena Česká poštou dne 5. 8. 2005, téhož dne bylo její uložení stěžovateli oznámeno a ten si zásilku nevyzvedl (nevyžádal), a to ani po opakovaném oznámení dne 16. 8. 2005. Zásilka proto byla jako nevyžádána vrácena Ústavnímu soudu zpět dne 24. 8. 2005. Stěžovatel Ústavnímu soudu dopisem ze dne 20. 8. 2005 pouze sdělil, že s ním lze komunikovat jen obyčejnými dopisy nebo prostřednictvím jeho manželky.

Stěžovatel tedy ve stanovené lhůtě vadu neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2005


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.