I. ÚS 424/05
I.ÚS 424/05 ze dne 24. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky E. P., zastoupené JUDr. Romanem Swietoněm, advokátem se sídlem Karviná - Mizerov, Na Kopci 2131, proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 2. 2005, čj. 21 C 47/99 - 181, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 2005, čj. 8 Co 265/2005 - 186, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Včasnou ústavní stížností stěžovatelka navrhla zrušení usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 2. 2005, čj. 21 C 47/99 - 181, kterým byl zamítnut její návrh na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 5. 10. 2004 čj. 21 C 47/99 - 162. Navrhla rovněž zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 2005, čj. 8 Co 265/2005 - 186, jímž bylo uvedené usnesení Okresního soudu potvrzeno.

V odůvodnění ústavní stížnosti uvedla, že označenými rozhodnutími obecných soudů bylo porušeno její základní právo na spravedlivý proces, jak je zakotveno v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Stěžovatelka má za to, že jí bylo upřeno právo domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, což spatřuje zejména v tom, že oba soudy se nezabývaly tvrzeními, námitkami a důkazními návrhy, které uplatnila k prokázání skutečnosti, že jejímu advokátovi nebylo umožněno zúčastnit se jednání před okresním soudem. To v konečném důsledku znemožnilo podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 5. 10. 2004. Rozsudek okresního soudu byl advokátu stěžovatelky, JUDr. Romanu Swietoňovi, doručován na adresu Ostrava 1, ul. Novinářská 3, což však není a nikdy nebylo jeho sídlem, ani o doručování na tuto adresu soud nežádal. Přesto byla zásilka držitelem poštovní licence na této adrese oznámena dne 8. 11. 2004. JUDr. R. Swietoň se v důsledku své pracovní neschopnosti v době od 24. 9. do 30. 11. 2004 na adrese Novinářská 3 vůbec nezdržoval. Jeho sídlo bylo a je na adrese Karviná - Mizerov, Na Kopci 2131. Toto sídlo je uvedeno i ve veřejném registru advokátů, který má každý soud k dispozici.

Ústavní soud si v souladu s ustanovením § 42 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyžádal vyjádření účastníků řízení.

Okresní soud v Karviné odkázal na č. l. 130 svého spisu sp. zn. 21 C 47/1999 a uvedl, že advokát stěžovatelky písemným oznámením ze dne 30. 5. 2003 sdělil adresu svého sídla. Po obsahové stránce soud toto sdělení vyhodnotil jako žádost podle § 48b odst. 1 OSŘ, ve znění účinném do 31. 12. 2004. Na uvedenou adresu mu proto byly písemnosti doručovány. Bylo tedy doručováno v souladu s občanským soudním řádem a k porušení práv stěžovatelky, podle čl. 38 odst. 2 Listiny, nedošlo.

Krajský soud odkázal zcela na odůvodnění svého usnesení s tím, že na právních závěrech v něm uvedených trvá.

Ze spisu sp. zn. 21 C 47/99 Okresního soudu v Karviné (dále jen "okresní soud") Ústavní soud zjistil, že návrh na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku okresního soudu ze dne 5. 10. 2004, čj. 21 C 47/99 - 162, bylo zamítnuto usnesením téhož soudu ze dne 25. 2. 2005, čj. 21 C 47/99 - 181. V odůvodnění okresní soud uvedl, že dne 11. 2. 2005 mu byl doručen návrh stěžovatelky na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání a podáno odvolání. Advokát stěžovatelky tvrdil, že se o vydání uvedeného rozsudku dozvěděl až po nahlédnutí do spisu dne 28. 1. 2005. V době od 24. 9. 2004 do 30. 11. 2004 se na adrese Ostrava, Novinářská 3, nezdržoval, neboť byl po tuto dobu nemocen a hospitalizován. V době doručování rozsudku neměl ani zaměstnance, ani koncipienta či zmocněnce k přebírání pošty. Okresní soud poukázal na ustanovení § 48b OSŘ s tím, že podmínku nezbytnou pro náhradní doručení jiné fyzické osobě, tedy že se v místě doručení zdržuje, má zákon u advokáta za splněnu vždy a k tomu odkázal na judikát Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 327/2002. Důvod, pro který byl vyloučen z možnosti podat včasné odvolání, viděl advokát stěžovatelky v tom, že v době doručování rozsudku se nezdržoval na adrese své advokátní kanceláře a nebyla tam přítomna ani žádná jiná osoba, která by písemnosti převzala. Okresní soud, s ohledem na citovanou judikaturu, neshledal tento důvod jako omluvitelný podle § 58 odst. 1 OSŘ. Okresní soud uzavřel, že i kdyby právní zástupce nebyl schopen činit podání ve věci v důsledku pracovní neschopnosti, tato překážka by odpadla nejpozději dne 1. 12. 2004. Návrh na prominutí zmeškání lhůty byl proto opožděný.

Krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu. V odůvodnění svého usnesení uvedl, že okresní soud správně vyložil ustanovení 48b odst. 1 OSŘ, ve znění účinném do 31. 12. 2004. Podle tohoto ustanovení se advokátům písemnost doručí na adresu, kterou sdělí soudu. V tomto případě byl rozsudek okresního soudu doručován JUDr. R. Svietoňovi na adresu jeho sídla v Ostravě - Mariánských Horách, Novinářská č. 3. Jmenovaný nebyl na této adrese zastižen, nebyla zde ani jiná osoba, která by mohla písemnost převzít, proto byla písemnost uložena na poště. V takovém případě platí, že nevyzvedne-li si advokát písemnost do 10 dnů od uložení zásilky do vlastních rukou, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Advokát stěžovatelky sice doložil, že byl v době od 24. 9. 2004 do 30. 11. 2004 práce neschopen, avšak sama tato skutečnost nemůže být důvodem pro to, že předmětný rozsudek mu nebyl řádně doručen. Jak uvedl okresní soud, podmínku nezbytnou pro náhradní doručení jiné fyzické osobě, tedy že se v místě doručení zdržuje, má zákon u advokáta za splněnou vždy. Vychází se přitom z předpokladu, že je věcí řádného výkonu advokacie, aby v místě sídla advokáta byla, v době doručování, zásadně přítomna osoba oprávněná písemnost převzít. Z těchto důvodů ani odvolací soud neshledal důvod zmeškání lhůty důvodným.

K námitce advokáta stěžovatelky, že měl vždy sídlo na adrese Karviná - Mizerov, Na Kopci 2131, odvolací soud konstatoval, že soudu nesdělil, od kdy změnil sídlo své advokátní kanceláře, ani nenavrhl důkazy k prokázání tohoto tvrzení. Kromě toho odvolací soud poukázal na skutečnost, že po skončení řízení byly advokátu stěžovatelky vráceny přílohy na adresu Ostrava, Novinářská 3. Na této adrese nebyl zastižen, proto byla zásilka uložena dne 12. 1. 2005, a poté vyzvednuta, jak vyplývá z obsahu doručenky.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Podstata ústavní stížnosti stěžovatele spočívá v polemice s výkladem relevantních ustanovení OSŘ a s právními závěry obecných soudů. Takto pojatá ústavní stížnost staví Ústavní soud do pozice další instance v systému obecného soudnictví, která mu však nepřísluší s ohledem na ustanovení čl. 83 Ústavy ČR. Podle uvedeného článku úkolem Ústavního soudu je ochrana ústavnosti. Skutečnost, že soudy v napadených usneseních vyslovily právní závěr, s nímž stěžovatel nesouhlasí, nezakládá sama o sobě oprávněnost ústavní stížnosti.

Ústavní soud se zabýval ústavností postupu v řízení před soudy obou stupňů a dospěl k závěru, že v přezkoumávané věci nebylo zjištěno nic, co by ji posouvalo do ústavněprávní roviny.

K námitce stěžovatelky, že adresa Ostrava 1, Novinářská č. 3, nikdy nebyla sídlem jejího advokáta a že nikdy o doručování na tuto adresu nežádal, je třeba uvést, že ze spisu Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 21 C 47/99, vyplývá, že její advokát v průběhu řízení ve svých podáních uváděl střídavě dvě adresy: Karviná - Mizerov, Na Kopci 2131 (např. č. l. 8, č. l. 48 spisu) a Ostrava, Varenská 49 (např. č. l. 23, 62, 70, 85 a 108 spisu). Podáním ze dne 30. 5. 2003 (č. l. 130 spisu) pak výslovně sdělil soudu, že jeho kancelář na ul. Varenské byla zrušena a jeho současná advokátní kancelář má sídlo pobočky v Ostravě, ul. Novinářská č. 3. Jiné sdělení o tom, že by změnil adresu svého sídla či pobočky a kam mu mají být písemnosti případně doručovány, se dále ve spise již nikde nenachází. Okresní soud tedy oprávněně vycházel z tohoto výslovného sdělení advokáta stěžovatelky, považoval je za žádost ve smyslu ustanovení § 48b odst. 1 OSŘ a na tuto adresu mu rozsudek doručoval. Nemohlo mu být známo, že advokát stěžovatelky je hospitalizován, a že se tedy ani on sám, ani žádná jiná osoba na uvedené adrese nezdržuje. K tomu je možno dodat, že za daného stavu řízení musel advokát stěžovatelky předpokládat, že mu budou soudem doručovány písemnosti na uvedenou adresu. Pokud byl z důvodu hospitalizace nepřítomen na adrese, kterou soudu uvedl, měl soudu sdělit adresu pro doručování. Navíc, již v lednu 2005 si písemnosti, zaslané soudem na adresu Ostrava, Novinářská 3, v úložní lhůtě vyzvedl.

Na základě těchto skutečností Ústavní soud uzavírá, že postupem obecných soudů nedošlo k porušení základního práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 ani podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou ve věci splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro odmítnutí návrhu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jako návrhu zjevně neopodstatněného. Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2005

Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.