I. ÚS 4199/16
I.ÚS 4199/16 ze dne 24. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele Hynka Korbela, zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., se sídlem Karlovo náměstí 28, Praha 2, proti rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 11 Tcu 40/2016-33 ze dne 12. 10. 2016, vedené pod sp. zn. I. ÚS 4199/16, a o ústavní stížnosti téhož stěžovatele proti usnesení Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Expozitura Brno, 1. oddělení, ze dne 31. 3. 2016, č. j. OKFK-3622-489/TČ-2012-252401, a proti usnesení Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 16. 12. 2016, č. j. 7 VZV 7/2012-978, vedené pod sp. zn. I. ÚS 577/17, o spojení věcí, takto:
Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 4199/16 a I. ÚS 577/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 4199/16.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky naplňují, neboť se týkají téhož účastníka a souvisejí spolu i skutkově. Napadeným usnesením Nejvyšší soud rozhodl, že stěžovatel není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ohledně tam specifikovaného skutku a napadeným usnesením policejního orgánu potvrzeného napadeným usnesením Vrchního státního zastupitelství v Praze bylo rozhodnuto o zahájení stěžovatelova trestního řízení ohledně předmětného skutku. Z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení proto Ústavní soud spojil tyto věci ke společnému řízení.

Soudcem zpravodajem v této věci bude v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 soudce David Uhlíř.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.