I. ÚS 411/05
I.ÚS 411/05 ze dne 5. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu F. N., t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 18.7.2005 podání označené jako "stížnost na rozhodnutí Vrchního soudu č.j. 17 Co 324/99 a odvolacího Krajského soudu v Ústí n/L. z 19.5.2005", které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu 12.8.2005, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatel na výzvu reagoval vysvětlením, v němž, kromě jiného uvedl, že ústavní stížnost je jeho iniciativa, že dosud nedošlo k doručení písemného vyhotovení napadeného rozsudku Krajského soudu. Z tohoto přípisu je zřejmé, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, byť některé z objektivních důvodů, např. nepředložení pravomocného rozhodnutí (v této souvislosti Ústavní soud upozorňuje, že podle § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb. počíná lhůta k podání ústavní stížnosti běžet až od doručení rozhodnutí); Ústavní soud proto jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2005

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.