I. ÚS 409/05
I.ÚS 409/05 ze dne 7. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. K., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 14. 7. 2005, k poštovní přepravě podané dne 15. 7. 2005, kterou si stěžovatel sepsal sám, napadl postup Okresního soudu ve Vsetíně ve věci sp. zn. 1 P 44/97 a především způsob výslechu jeho nezletilého syna, který se měl uskutečnit dne 13. 7. 2005. Vyjádřil nespokojenost s rozsudkem téhož soudu ze dne 26. 2. 1997 a postupem Policie ČR. Stěžovatel stížnost postupně doplnil podáními ze dne 7. 8. 2005 a 4. 9. 2005.

Podání stěžovatele nesplňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu výzvou ze dne 16. 9. 2005, kterou stěžovatel převzal dne 20. 9. 2005. Ústavní soud stěžovateli sdělil, jaké požadavky jsou na návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem zákonem kladeny a v jakém směru je nezbytné návrh doplnit. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení před Ústavním soudem musí být stěžovatel zastoupen advokátem, byl stěžovatel rovněž vyzván k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval.

V dopise ze dne 15. 10. 2005 stěžovatel uvedl, že každý občan vyspělého evropského státu má zaručená práva a pokud není zbaven svéprávnosti, má možnost hájit svá práva sám, jak je tomu ostatně i před Evropským soudem pro lidská práva. Stěžovatel doplnil, že nemá k zajištění advokáta dostatečné finanční prostředky.

Ústavní soud stěžovateli dopisem ze dne 25. 10. 2005 sdělil, že v případě, že se nemůže domoci poskytnutí právních služeb, může se obrátit na Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila. Lhůtu k odstranění vad stěžovateli prodloužil o dalších 30 dnů. Ve sdělení ze dne 11. 11. 2005 stěžovatel uvedl, že o zastoupení advokátem neuvažuje, protože byl v předcházejících řízeních před Ústavním soudem zastoupen, ale zastoupení mu nepomohlo.

Stěžovatel tedy neodstranil vady svého návrhu ani v dodatečně prodloužené lhůtě. Výzva k odstranění vad návrhu není samoúčelná, protože z písemných podání stěžovatele nebylo zřejmé, jaké konkrétní rozhodnutí, příp. jaký jiný zásah orgánu veřejné moci napadá. Bez odstranění vytýkaných vad se tedy nelze návrhem meritorně zabývat.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nezbylo soudci zpravodaji než návrh odmítnout, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.