I. ÚS 401/05
I.ÚS 401/05 ze dne 16. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele M. R., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č.j. 98/2004-188 ze dne 16. 4. 2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Podanou ústavní stížností brojí stěžovatel proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č.j. 98/2004-188 ze dne 16. 4. 2004, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Liberci č.j. 3 T 491/99-179 ze dne 16. 2. 2004. Stěžovatel namítá, že rozhodnutím odvolacího soudu bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, protože jeho věc nebyla projednána v přiměřené lhůtě.

Dříve než může Ústavní soud přistoupit k věcnému projednání ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady pro zahájení řízení o ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V předmětné věci ústavní stížnost směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č.j. 98/2004-188 ze dne 16. 4. 2004, což je ve smyslu výše uvedeného ustanovení rozhodnutím o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatele. Podle sdělení Okresního soudu v Liberci sp. zn. 3 T 491/99-210 ze dne 22. 8. 2005 a podle fotokopie evidenční karty korespondence Věznice v Jiřicích, jíž bylo uvedené rozhodnutí odvolacího soudu doručováno, převzal stěžovatel toto rozhodnutí dne 14. 5. 2004. Lhůta pro podání ústavní stížnosti skončila v úterý 13. 7. 2004, ústavní stížnost však byla podána k poštovní přepravě doporučeným dopisem R 014930 dne 11. 7. 2005.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, protože byla podána po lhůtě stanovené pro její podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2005


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.