I. ÚS 377/17
I.ÚS 377/17 ze dne 25. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti JUDr. Jany Hubené, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2016 č. j. 26 Cdo 2662/2016-156 a jemu předcházejícímu usnesení Městského soudu v Praze, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 6. února 2017 doručena ústavní stížnost, ve které stěžovatelka napadla v záhlaví uvedená rozhodnutí.
2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatelky náležitosti tohoto zákona nesplňovala, neboť stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Dne 2. března 2017 byla proto Ústavním soudem odeslána stěžovatelce výzva k odstranění vad podání, která dne 6. března 2017 byla připravena k vyzvednutí a dne 17. března 2017 byla vložena do domovní schránky. Lhůta k odstranění vad podání ve stanovené 30 denní lhůtě uplynula v úterý dne 18. dubna 2017, přičemž stěžovatelka vady, a to ani přes řádné poučení, neodstranila.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.