I. ÚS 3768/13
I.ÚS 3768/13 ze dne 20. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Krejzy, zastoupeného Mgr. Kamilou Roučkovou, advokátkou se sídlem Minská 3/1003, 101 00 Praha 10, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2013 č. j. 7 Aps 4/2013 - 77, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 12. 12. 2013 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel navrhl bez odůvodnění zrušení napadeného rozsudku Nejvyššího správního soudu a požádal o poskytnutí dvoutýdenní lhůty k odůvodnění tohoto svého návrhu.
Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Návrh byl podán advokátkou, ta však nedoložila plnou moc, jíž by jí stěžovatel zmocnil k podání ústavní stížnosti. K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i k doložení plné moci byla zástupkyně stěžovatele vyzvána Ústavním soudem dne 14. 1. 2014, neboť ve dvoutýdenní lhůtě, v níž sama přislíbila svůj návrh doplnit, vady podání neodstranila. Zástupkyně stěžovatele požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad s tím, že návrh doplní nejpozději do 7. 2. 2014. Ústavní soud tedy zástupkyni stěžovatele stanovil další lhůtu k odstranění vad podání, a to do 14. 2. 2014. V této lhůtě ani později zástupkyně stěžovatele uvedené procesní nedostatky neodstranila.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. února 2014

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.