I. ÚS 3741/11
I.ÚS 3741/11 ze dne 5. 2. 2013

Hodnocení důkazů v trestním řízení, presumpce neviny a zásada in dubio pro reo

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti R. K., zastoupeného ThMgr. JUDr. Milanem Zamrazilem, advokátem se sídlem Verneřice - Příbram 42, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011 č. j. 8 Tdo 1034/2011-25 a rozsudku Vrchního soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 10. března 2011 sp. zn. 1 Tmo 5/2011, o návrhu na náhradu nákladů zastoupení podle § 83 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, takto:
I. Stěžovateli se přiznává náhrada nákladů zastoupení ve výši 23 821,80 Kč.

II. Náhradu nákladů zastoupení stěžovatele platí zcela stát.
Odůvodnění:
Výrokem III nálezu ze dne 28. června 2012 sp. zn. I. ÚS 3471/11 přiznal Ústavní soud stěžovateli náhradu nákladů zastoupení v řízení před Ústavním soudem s tím, že její výše bude následně uvedena v samostatném usnesení po předložení jejich vyúčtování. Návrh byl uplatněn v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, před prvním ústním jednáním, přičemž přiznání náhrady nákladů řízení odůvodňovaly majetkové a osobní poměry stěžovatele. K výzvě Ústavního soudu předložil právní zástupce stěžovatele předmětné vyúčtování přípisem ze dne 14. ledna 2013.

Stěžovateli byly přiznány náklady právního zastoupení v rozsahu šesti úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení; první porada s klientem dne 10. prosince 2011; sepsání a podání ústavní stížnosti; druhá porada s klientem dne 31. května 2012, přesahující jednu hodinu k vyjádřením účastníků řízení; třetí porada s klientem dne 26. června 2012, tj. před jednáním Ústavního soudu, přesahující jednu hodinu; účast na jednání Ústavního soudu dne 28. června 2012) po 2 100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. g) ve spojení s § 7 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění před účinností vyhlášky č. 486/2012 Sb., a paušální částky náhrady hotových výdajů za šest úkonů právní služby po 300 Kč podle § 13 odst. 3 téhož předpisu.

Dále mu byla přiznána částka 6 621,80 Kč na základě § 13 odst. 1 advokátního tarifu jako náhrada na cestovní výdaje za jízdné, zahrnující tři cesty z Příbrami do Děčína a zpět uskutečněné ve dnech 10. prosince 2011, 31. května 2012 a 26. června 2012 a jednu cestu z Děčína do Brna a zpět uskutečněnou dne 28. června 2012 osobním automobilem zn. Jeep Cherokee, reg. zn. 5U1 2862, tj. na vzdálenost 56 km při spotřebě 13,63 l/100 km a průměrné ceně benzínu 31,60 Kč/l v roce 2011 (celkem 448,30 Kč) a na vzdálenost 730 km při spotřebě 13,63 l/100 km a průměrné ceně benzínu 34,90 Kč/l v roce 2012 (celkem 6 173,50 Kč), a náhrada ve výši 2 800 Kč za promeškaný čas podle § 14 odst. 1 písm. a), odst. 3 advokátního tarifu (4 půlhodiny dne 10. prosince 2011, 4 půlhodiny dne 31. května 2012, 4 půlhodiny dne 26. června 2012, 16 půlhodin dne 28. června 2012). Právní zástupce stěžovatele není plátcem DPH.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. února 2013

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.