I. ÚS 372/05
I.ÚS 372/05 ze dne 26. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. B., bez právního zastoupení, t a k t o:

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Ústavní soud obdržel dne 28. 6. 2005 ústavní stížnost stěžovatele proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.3.2005, č. j. 6 Ads 7/2004-28. Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat materiální stránkou věci, byl povinen přezkoumat všechny formální náležitosti návrhu, jak vyplývají ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Zároveň byl stěžovatel upozorněn na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o o Ústavním soudu, podle kterého soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 1.8.2005, stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady neodstranil, podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud tedy soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. 9. 2005 Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.