I. ÚS 371/17
I.ÚS 371/17 ze dne 31. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatelky Ivy Baštové, proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 2. ledna 2017 č. j. 3 Nt 1081/2016-13 za účasti Okresního soudu v Pardubicích jako účastníka řízení takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 6. února 2017 doručena ústavní stížnost stěžovatelky proti rozhodnutí uvedenému v záhlaví tohoto usnesení. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").
Ústavní stížnost stěžovatelky zákonné náležitosti nesplňovala, zejména nebyla sepsána advokátem a nebyla spolu s ní předložena kvalifikovaná plná moc pro řízení před Ústavním soudem ani kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 29, § 30 odst. 1, § 31 odst. 2 a § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud stěžovatelku proto vyzval k odstranění uvedených vad návrhu a zároveň ji upozornil, že neodstraní-li vytýkané vady ve stanovené lhůtě, bude návrh odmítnut. Poučil ji také o náležitostech návrhu i o možnosti žádat Českou advokátní komoru o určení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Dne 13. března 2017 byla Ústavnímu soudu doručena plná moc, kterou stěžovatelka zmocnila k zastupování před Ústavním soudem Mgr. Martinu Jakubičkovou, advokátku určenou stěžovatelce Českou advokátní komorou. Advokátka stěžovatelky požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, dne 18. dubna 2017 však sdělila ukončení zastoupení stěžovatelky a požádala, aby byla stěžovatelce poskytnuta nová lhůta k doplnění ústavní stížnosti, tedy i obstarání nového zástupce. Stěžovatelka tak byla výzvou, která jí byla doručena dne 25. dubna 2017, opět vyzvána k odstranění výše uvedených vad návrhu ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatelka v uvedené lhůtě, která uplynula dne 25. května 2017, zaslala Ústavnímu soudu řadu podání, v nichž popisovala zejména problémy vztahu se svými rodiči, vady návrhu však neodstranila.

S ohledem na neodstranění vad ústavní stížnosti v určené lhůtě a ustálené hodnocení nedostatku zastoupení stěžovatelky rozhodl Ústavní soud soudcem zpravodajem o odmítnutí ústavní stížnosti mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2017

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.