I. ÚS 37/05
I.ÚS 37/05 ze dne 31. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. K. Š., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 1. 2005 stěžovatelka napadala postup Okresního soudu ve Frýdku-Místku v řízení vedeném pod sp. zn. P 106/91 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 7. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1316/2004.

Podání stěžovatelky nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad návrhu přípisem ze dne 14. 2. 2005, který jí byl doručen dne 17. 2. 2005. Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku dále vyzval k tomu, aby si zvolila advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že ji bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátila na Českou advokátní komoru. V poskytnuté lhůtě stěžovatelka vady svého návrhu neodstranila a neučinila tak dodnes.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2005

JUDr. František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.