I. ÚS 3677/16
I.ÚS 3677/16 ze dne 22. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem v právní věci stěžovatele Josefa Guláše, zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praha 8, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 217/2016-26 ze dne 24. 8. 2016, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 7. 11. 2016, se stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Václava Voříška domáhal zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 217/2016-26 ze dne 24. 8. 2016. Stěžovatel tvrdil, že jím bylo porušeno jeho právo na "řádné soudní řízení". Krom řečeného stížnostní návrh žádnou argumentaci neobsahoval, pouze oznámení stěžovatele, že ústavní stížnost doplní o nezbytné náležitosti ve lhůtě tří dnů.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel v takto vymezené lhůtě, ani později, k doplnění ústavní stížnosti nepřistoupil, Ústavní soud jej přípisem ze dne 6. 3. 2017 upozornil na absenci odůvodnění podaného návrhu s tím, že pokud nebude tato vada odstraněna do 10 dnů od doručení tohoto přípisu, bude jeho návrh odmítnut.

Výzvu obdržel právní zástupce stěžovatele dne 7. 3. 2017, avšak vytčené vady ústavní stížnosti ve lhůtě k tomu stanovené, která marně uplynula již dne 17. 3. 2017, neodstranil.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.