I. ÚS 3614/11
I.ÚS 3614/11 ze dne 5. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele K. P., zastoupeného JUDr. Tomášem Dudou, advokátem se sídlem Ostrava - Zábřeh, Čujkovova 30/1736, Ostrava - Zábřeh, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. srpna 2011 č. j. 3Nt 10/2011-820, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť má za to, že jím byla porušena jeho základní subjektivní práva a svobody.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Olomouci, sp. zn. 5T 230/2008.

Zjistil následující.

Dne 18. 10. 2011 doručil stěžovatel Ústavnímu soudu podání, jež bylo zaevidováno pod sp. zn. I ÚS 3128/11 a jež bylo hodnoceno tak, že ani po formální ani po obsahové stránce nesplňuje náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Proto bylo v souladu s § 41 písm. a) právě citovaného zákona dne 20. 10. 2011 odloženo.

Dne 2. 12. 2011 doručil stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce Ústavnímu soudu další podání k ústavní stížnosti, jež sám stěžovatel rubrikoval shora citovanou sp. zn. I ÚS 3128/11 a jež Ústavní soud zaevidoval jako podání nové pod sp. zn. I ÚS 3614/11. Předchozí podání ze dne 18. 10. 2011 bylo totiž vyřízeno odložením (viz shora).
Ze stěžovatelova podání ze dne 2. 12. 2011 je mimo jiné patrné, že brojí proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2011 č. j. 3 Nt 10/2011-820. Toto usnesení bylo jak stěžovateli, tak i všem ostatním (včetně vězeňské služby) doručeno dne 22. 9. 2011 (srovnej číslo listu 822 spisu Okresního soudu v Olomouci, sp. zn. 5T 230/2008). Z toho plyne, že zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti v trvání 60 dnů uplynula stěžovateli v pondělí dne 21. 11. 2011. Ústavní stížnost však byla dána k poštovní přepravě teprve dne 1. 12. 2011, tedy opožděně (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. června 2012

Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.