I. ÚS 3545/12
I.ÚS 3545/12 ze dne 30. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 30. října 2012 o návrhu P. Č., ze dne 14. září 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel, který své podání označil jako ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 56/12, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Přestože stěžovatel označenou výzvu obdržel dne 12. října 2012, vady návrhu v určené lhůtě neodstranil, zejména nepředložil listinu osvědčující jeho zastoupení v řízení před Ústavním soudem advokátem (§ 30 odst. 1 výše citovaného zákona). Lze dodat, že obsah jeho sdělení ze dne 16. října 2012 svědčí o tom, že si byl vědom i možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta, což však považuje "za absurdní".

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. října 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.