I. ÚS 3527/13
I.ÚS 3527/13 ze dne 14. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti M. D., t. č. ve Věznici Bytíz, P. O. BOX 1 - MDI D2, Příbram, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2013 sp. zn. 6 Tdo 330/2013, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2012 sp. zn. 8 To 493/2012 a proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2012 sp. zn. 2 T 163/2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, označeným jako "Stížnost pro porušení zákona a tr. řádu" a "Stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces", žádá stěžovatel o přezkoumání předmětné trestní věci z důvodu tvrzených pochybení orgánů činných v trestním řízení.
Jelikož návrh nesplňoval formální náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 4. 12. 2013 vyzván k odstranění vad podání.

V učiněné výzvě byl stěžovatel rovněž upozorněn na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad.

K odstranění vad podání byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů, jež začala běžet dne 7. 12. 2013.

Stěžovatel vytknuté vady podání do dnešního dne neodstranil.

V souladu s výše uvedeným se tudíž Ústavní soud uchýlil k použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem projednávaný návrh bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2014

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.