I. ÚS 352/05
I.ÚS 352/05 ze dne 20. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Š. S., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 15. 6. 2005, nadepsaným jako ústavní stížnost, k poštovní přepravě svěřeným téhož dne, které si stěžovatel sepsal sám, napadl postup Úřadu městské části Praha 3, matričního odboru, Ministerstva vnitra ČR, odboru všeobecné správy, Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu.

Stěžovatelovo podání nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl vyzván k odstranění vad návrhu výzvami ze dne 23. 6. 2005 a 25. 10. 2005. Druhou výzvu stěžovatel obdržel dne 14. 11. 2005. Ústavní soud stěžovateli sdělil, jaké požadavky jsou na návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem kladeny a v jakém směru je nezbytné návrh doplnit. Výzva obsahovala poučení, že pokud stěžovatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nezašle řádnou ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele dále vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, protože v řízení před Ústavním soudem platí povinné zastoupení advokátem.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě na výzvu Ústavního soudu nereagoval a řádnou ústavní stížnost nezaslal ani do dne tohoto rozhodnutí. Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nezbylo než návrh odmítnout, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, na základě ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.