I. ÚS 34/05
I.ÚS 34/05 ze dne 24. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. R., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody, zastoupeného Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou se sídlem Praha 1, Štěpánská 49, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 8 Tdo 1038/2004, a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2004, sp. zn. 4 To 69/2003, vydaných v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 4 T 2/2001, t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 1. 2005, se František Rigo (dále jen "stěžovatel") domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů pro porušení čl. 8 odst. 1, 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1, 2, 3 písm. a) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 2. 2005 vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět s tím, že byla podána bez jeho vědomí a proti jeho vůli. V tomto směru je nutné dodat, že k projednávané ústavní stížnosti nebyla přiložena speciální plná moc požadovaná zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro účely řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem, ale byla předložena plná moc ze dne 29. 7. 2003, udělená stěžovatelem shora uvedené právní zástupkyni pouze k jeho obhajobě v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 4 T 2/2001, a nikoli k podání ústavní stížnosti.

Podle § 77 zákona o Ústavním soudu je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

V souladu se zásadou dispozitivnosti řízení před Ústavním soudem a podle § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. února 2005

JUDr. Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.