I. ÚS 3382/12
I.ÚS 3382/12 ze dne 2. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 2. října 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatelů 1) M. J. a 2) D. K., zastoupených Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem se sídlem Revoluční 3, 110 00 Praha, o ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, spočívajícímu v nevyhovění žádosti stěžovatelů o pořízení a doručení zvukového záznamu z hlavního líčení konaného Městským soudem v Brně dne 19. června 2012 ve věci sp. zn. 11 T 48/2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

S poukazem na porušení svých ústavně zaručených základních práv stěžovatelé navrhli, aby Ústavní soud zakázal Městskému soudu v Brně pokračovat v porušování jejich ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a práva na obhajobu ve smyslu čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a přikázal mu, aby obnovil stav před tímto porušením. Dle odůvodnění podrobně rozvedeného návrhu k porušení označených ústavních práv stěžovatelů mělo dojít tím, že Městský soud v Brně nevyhověl jejich žádosti o pořízení a doručení zvukového záznamu z hlavního líčení konaného dne 19. června 2012 ve věci sp. zn. 11 T 48/2012.
Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný.

Již v nálezu sp. zn. III. ÚS 62/95 Ústavní soud v obecné rovině konstatoval, že ústavní soudnictví je vybudováno především na zásadě přezkumu věcí pravomocně skončených, v nichž protiústavnost nelze napravit jiným způsobem, tedy především procesními prostředky, které vyplývají z příslušných právních norem upravujících to které řízení.

I v nyní předložené záležitosti stěžovatelů postačí s odkazem na uvedené pouze připojit, že Ústavní soud by takto zcela nepřiměřeně a předčasně zasahoval do rozhodovací činnosti obecných soudů, zejména - jak uvedli v návrhu stěžovatelé - pokud byl vyhlášen soudem I. stupně v předmětné věci meritorní rozsudek (ze dne 19. června 2012 č. j. 11 T 48/2012-500), do něhož podali odvolání. V rámci odvolacího řízení mají možnost též namítat a z odvolání připojeného k ústavní stížnosti je patrno, že i namítají, porušení práva na obhajobu v intencích námitek obsažených v ústavní stížnosti, jimiž se bude zabývat odvolací soud.

Vycházeje ze zásady subsidiarity ústavní stížnosti (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obsahu námitek stěžovatelů, nemohl se Ústavní soud za tohoto procesního stavu návrhem věcně zabývat, pročež došlo ve shodě se zákonným příkazem k jeho odmítnutí [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.