I. ÚS 334/10
I.ÚS 334/10 ze dne 7. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Z. H., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2009, čj. 11 Co 624/2009 - 89, a usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 26. 8. 2002, čj. 13 C 216/99 - 60, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 2. 2010, kterou si stěžovatelka sepsala sama, navrhla zrušení v záhlaví označených usnesení.
Výzvou ze dne 24. 2. 2010 soudce zpravodaj vyzval stěžovatelku k odstranění vad její ústavní stížnosti. Informoval ji, že Ústavní soud není součástí systému obecných soudů. Z toho pak vyplývá řada odlišností. V řízení o ústavní stížnosti se zkoumají jen otázky, zda nedošlo k porušení základních práv, zakotvených zejména v ústavním pořádku České republiky, tj. v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Proto zákon o Ústavním soudu vyžaduje povinné zastoupení advokátem tak, aby návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem měl odpovídající odbornou úroveň. Každá ústavní stížnost tedy musí být sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje. K odstranění vad stanovil stěžovatelce lhůtu 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 1. 3. 2010.

Stěžovatelka na výzvu Ústavního soudu nereagovala, v poskytnuté lhůtě vady ústavní stížnosti neodstranila.

Soudce zpravodaj po zvážení dané situace dospěl k závěru, že ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatelka neodstranila vady, na které ji Ústavní soud upozornil. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila zmíněné vady ústavní stížnosti ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, její ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.