I. ÚS 3311/13
I.ÚS 3311/13 ze dne 17. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelů Břetislava Martináka a Věry Martinákové, bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 31. 10. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelů ze dne 30. 10. 2013, které je však svým obsahem spíše žádosti o právní pomoc. Vzhledem ke skutečnosti, že Ústavní soud není příslušný k poskytování právního poradenství, vyzval stěžovatele k odstranění vad podání tak, aby splňovalo náležitosti ústavní stížnosti, k tomu jim bylo podáno náležité poučení.

Stěžovatelé byli taktéž upozorněni, že je nezbytné, aby byli v řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelům stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatelé byli současně poučeni, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelům doručena dne 11. 11. 2013, stěžovatelé však vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranili. Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou tedy splněny, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 17. prosince 2013

Ivana Janů v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.