I. ÚS 329/05
I.ÚS 329/05 ze dne 8. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu navrhovatele R. H., proti usnesení Okresního soudu v Sokolově, sp. zn. 31 Nt 883/2002, a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 55 To 118/2005-57, bližší údaje neuvedeny, t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 6. 6. 2005, doplněném dne 16. 6. 2005, formálně označeném jako "ústavní stížnost", popsal vývoj svého případu, vedeného zřejmě před Okresním soudem v Sokolově, resp. Krajským soudem v Ústí nad Labem, a zejména poukazuje na dvě údajně chybná usnesení citovaných soudů.

Jelikož návrh nesplňoval základní náležitosti, kladené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na ústavní stížnost a navrhovatel nebyl ani zastoupen advokátem, Ústavní soud jej doporučeným listem upozornil, že v dané věci neobdržel ani řádně sepsanou ústavní stížnost, ani zvláštní plnou moc advokáta k zastupování před Ústavním soudem a stanovil mu lhůtu 30 dnů k nápravě. Doporučený dopis ze dne 22. 9. 2005, obsahující výzvu, aby vytknuté nedostatky návrhu odstranil ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení - s poučením, že jinak bude odmítnut - převzal navrhovatel podle dodejky dne 26. 9. 2005.

Do dnešního dne však nereagoval a vady jeho podání odstraněny nebyly.

Z uvedených důvodů nezbylo, než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť navrhovatel neodstranil jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 8. listopadu 2005


Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.