I. ÚS 327/05
I.ÚS 327/05 ze dne 8. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. N., zastoupeného Mgr. Františkem Kaletou, advokátem, Bankovní ulice č. 6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Ústavní soud obdržel dne 7. 6. 2005 návrh stěžovatele označený jako ústavní stížnost, přičemž zároveň zjistil, že návrh nesplňuje formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dne 1. 7. 2005 doručil Ústavní soud stěžovateli výzvu k odstranění vad návrhu, které spočívaly v absenci speciální plné moci pro zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 29 a § 30 zákona o Ústavním soudu), v nepřiložení dostatečného počtu stejnopisů ústavní stížnosti (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a v nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Stěžovateli byla určena lhůta třiceti dní k odstranění vad návrhu a zároveň byl poučen, že pokud vady odstraněny nebudou, ústavní stížnost může být odmítnuta.

Do dnešního dne nebyly vytknuté vady odstraněny, na čemž nic nemění ani faxové podání doručené dne 10. 10. 2005 Ústavnímu soudu z něhož vyplývá, že stěžovatel zmocnil Mgr. Františka Kaletu k doplnění ústavní stížnosti a k zastupování v řízení před Ústavním soudem.

Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 8. listopadu 2005

JUDr. Ivana Janů, v.r. oudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.