I. ÚS 3254/09
I.ÚS 3254/09 ze dne 10. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. A. D., proti postupu obecných soudů ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 24 PP 92/2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti postupu Okresního soudu v Pardubicích, ve věci vedené pod sp. zn. 24 PP 92/2009 a Krajského soudu v Hradci Králové ve věci sp. zn. 13 To 365/2009. Návrh, který došel Ústavnímu soudu dne 16. 12. 2009, si sepsal sám a sdělil v něm, že současně požádá Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta.
Vzhledem ke skutečnosti, že do poloviny února 2010 řádný návrh stěžovatele nedošel, vyzval ho soudce zpravodaj výzvou ze dne 23. 2. 2010 k odstranění vad návrhu. Informoval ho, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu 10ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 24. 2. 2010.

Stěžovatel na výzvu nereagoval, vytčené vady návrhu neodstranil ani do dnešního dne. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.